පවත්නා පරිශිලක
පුරන්න
නව පරිශීලකයා?
නොමිලයේ ලියාපදිංචි
123worker is a marketplace for internet work
ඔබේ වගකීම සමඟ අමුත්තන් ඉටු ස්මාර්ට් මාර්ගය! ක්ෂණිකව අපගේ ශ්රම බලකාය සඳහා කාර්යයන් ඉල්ලා 24/7. ඕනෑම කටයුත්තක් ගුණාත්මක හා පිරිවැය ඵලදායී ඉහළ මට්ටමේ වේගවත්, ගනිති.
තත්පර ව්යාපෘතියක් පලකරන්න. දැන් උත්සාහ කරන්න!
 
 
කුඩා කාර්යයන් මත වැඩ වැඩ කිරීමෙන් මුදල් උපයන්න
Join us and select from thousands of tasks and work whenever it is convenient.
As a 123 worker you: can work from home or cellphone choose your own work hours get paid for doing good work
නොමිලේ දැන් අත්සන්!
 
අපගේ ජාත්යන්තර කම්කරු ජාලය ප්රතිඵල ලබා ගන්න
Ask workers to complete your tasks to get results.As an employer you:
  • Have access to a global, on-demand, 24 x 7 workforce
  • Get thousands of tasks completed in minutes
  • Pay only when you're satisfied with the results
දැන් ව්යාපෘතිය පලකරන්න!

Find interesting task

Work

Earn money
 
                                                                                       
Fund your account

Publish tasks

Get the results
 Your business can use 123worker to :


Clean your data
    Verification & de-duplication
    Data entry & collection
    Algorithm training
Categorize items

    Categorize products
    Classify images
Create a categorization project
Get feedback

    Test search relevancy
    Product usability testing
    Research
Create & moderate content

    Moderate photos & content
    Content creation & editing
    Transcription
 

Get traffic
    Qualification
    ලියාපදිංචි වන්න
    Get leads

Transcription
    Transcription of a video
    Transcription of a recorded sound
පරිවර්තනය
   Translate any document in any language

Search, click, and engage
 
Promote your activity
    Bookmark පිටුවක් (ඩිග් නමින්, රසවත්, mixx, ...) (digg, Delicious, Buzz,...)
    Google (+1), Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
    Youtube / Vimeo / Dailymotion / Vevo
Forums & blogs
    Let people to talk about you on forums  
    Yahoo Answers/Answebag/Quora/Wikians
    Comment on other blogs
    Blog/website owners
Testing / download, install
    Mobile applications (iPhone & Android)
    Testing a website
Writing
    Write an honest review (service, product)
    ලිපියක් ලියන්න
 
මිනුම්

Receives online votes
For you or your website
Seo campaign
Programmation skills
php, js, asp, vb, c++
Animation design
Movie animation

Sign up and publish your tasks now !